ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

               จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................