About VRU »»
พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
ประวัติความเป็นมา  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
โครงสร้างมหาวิทยาลัย  
ผู้บริหาร  
คณะกรรมการ  
แผนที่การเดินทาง  
สัญลักษณ์  
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
แผนผังอาคารและสถานที่  
E-mail »»
สำหรับบุคลากร  
Faculty »»
คณะครุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ  
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก / ศูนย์ต่างๆ  
โรงเรียนสาธิต ฯ  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
Link Service »»
หลักสูตรระดับปริญญาตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
ตรวจสอบผลการเรียน  
ค้นหานักศึกษา ตารางสอน  
พิมพ์ใบส่งเกรด  
พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา  
พิมพ์แบบฟอร์มคำร้อง  
ค้นหาหนังสือและวารสาร  
ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ  
รวมเว็บไซด์เพื่อการศึกษา  
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน  
นโยบายระบบสารสนเทศ  
รายงานประจำปี 2552  
รายงานประจำปี 2551  
รายงานประจำปี 2549  
พรบ.ระเบียบข้าราชการฯ 51  
ระเบียบพนักงานราชการ  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2552  
 
 
 
 
::: วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ::: ยินดีต้อนรับ สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
      
 
 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
       
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 101 งานอาคารสถานที่ 189,264
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 102 งานยานพาหนะ 117
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 103 งานสวน 177
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 104 งานไฟฟ้า 120
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 105 ห้องโทรศัพท์ (ห้องควบคุม) 222
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 106 ห้อง รปภ.อาคาร 100 ปี 241,242
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี 214 กองพัฒนานักศึกษา 128,239
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 247 องค์การนักศึกษา 129
ห้องสำนักงานอธิการบดี 249 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 122,244,123
ห้องเลขานุการ 250,251 กองนโยบายและแผน 130,273
งานธุรการ 113 สถาบันวิจัยและพัฒนา 131
งานการเจ้าหน้าที่ 246 สำนักสิทธิประโยชน์ 245
งานผลงานวิชาการ 267 ศูนย์ภาษา 254,255
งานนิติกร 187 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ 253
งานการประชุม 248 สำนักมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 282
งานการเงิน 114,115 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น1 (ห้องบริการ) 240
งานพัสดุ 116,185 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น2 243
งานประชาสัมพันธ์ 119,237 สำนักงานโครงการสหกิจศึกาษา (เดิม) 257
ห้องประชาสัมพันธ์(หน้าลิฟท์) 283,555 ห้องควบคุม (ห้องประชุมราชครินทร์) 258
ห้องประชาสัมพันธ์ (หน้าลิฟท์) 262 ห้องแต่งตัว (ห้องประชุมราชนครินทร์) 259
       
บัณฑิตวิทยาลัย
02-5291638 และ 02-5294046
ห้อง
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
หมายเหตุ
     
สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สาขาการศึกษา
401
น.ส.กัลยา จักรจิตร์ (ติ๋ม)
บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา
402
น.ส.นิตยา ประชาริโก (นิด)
  เจ้าหน้าที่สาขาบริหารธุรกิจ
402
น.ส.กชนันท์ พิมปรุ (อ้อม)
  เลขานุการ
403
น.ส.บุณยนุช ฉันท์ผ่อง (เอ๋)
  นักวิชาการศึกษา
403
นางเอื้อมพร ศิวานนท์ (เอื้อม)
  นักวิชาการศึกษา
403
นายระพีภัทร์ จีราภัทร์ศรีกุล(โป้ง)
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
403
น.ส.กาญจนา ศรีสกุล (ปุ๊กกี้)
  คณบดีบัณฑิต
404
รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
405
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
405
รศ.ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
405
อ.ดร.ปิยะวรรณ เลิศพานิช
  และพัฒนาบัณฑิต    
  ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
405
อ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
  แฟกซ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)
406
แฟกซ์อัตโนมัติ
402
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
407
รป.ด. และรป.ม.
402
แฟกซ์ (รป.ด.และ รป.ม.)
408
แฟกซ์โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
402
ผู้อำนวยการโครงการ
409
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

404
คณาจารย์โครงการรัฐประศาสตร์
410
ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม
รศ.ดร.สมาน งามสนิท
ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์
ดร.ชาญชัย จิตเหล่าอาพร
406
คณาจารย์โครงการหลักสุตรวิจัย
411
รศ.ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
406
คณาจารยืดโครงการจิตวิทยา
ประยุกต์ต์
411
 
406
คณาจารย์ดโครงการจิตวิทยา
ประยุกต์
   
608
ห้องพักอาจารย์ชั้น 6
412
 
808
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 8
413
     
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
   
สำนักงานคณะ 133 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 232,234
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 134     - ห้องสำนักงานศูนย์ กด 0,11
โปรแกรมวิชาบัญชี 135     - ห้องผู้อำนวยการศูนย์ กด 12
โปรแกรมวิชาการจัดการ 136     - ห้องหัวหน้าฝ่าย กด 12
โปรแกรมวิชาการตลาด 137     - ห้องสำนักงานสาขาฟิสิกส์ กด 13
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 138     - ห้องเครื่องมือสาขาฟิสิกส์ กด 14
โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 268     - ห้องสำนักงานสาขาเคมี กด 15
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 275     - ห้องเครื่องมือสาขาเคมี กด 16
        - ห้องสำนักงานสาขาวิชาชีววิทยา กด 17
        - ห้องเครื่องมือสาขาชีววิทยา กด 18
       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 5)
       
สำนักงานคณะ 139 สำนักงานคณะ 161
ห้องคณบดี 140 โปรแกรมวิชาเคมี 162
โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ 141 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 163
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 142 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 164
โปรแกรมวิชาปรัชญาและศาสนา 143 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์,ฟิสิกส์ 165,166
โปรแกรมวิชาสังคมวิทยา 144     - ห้องเจ้าหน้าที่คอมฯ (ห้อง 5213) กด 11
โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ 145     - ห้องพักอาจารย์คอมฯ (ห้อง 5212) กด 12
โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ 146     - ห้องพักอาจารย์คอมฯ (ห้อง 5215) กด 13
โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 147     - ห้องพักอาจารย์คอมฯ (ห้อง 5312) กด 14
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 148,191     - ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ (ห้อง 5209) กด 15
โปรแกรมวิชาดนตรีไทย 149     - ห้องอุปกรณ์ฟิสิกส์ กด 16
โปรแกรมวิชาดนตรีสากล 150     - ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ (ห้อง 5205) กด 17
โปรแกรมวิชาศิลปะ 151     - ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ (ห้อง 5204) กด 18
ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ (1) 212 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 179
ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ (2) 215    
ศูนย์วิทยาการทางภาษา (อาคาร1) 263    
โปรแกรมพัฒนาชุมชน 265    
โปรแกรมวิชารัฐประศานศาสตร์
(อาคาร1)
266    
       
คณะครุศาสตร์ (อาคาร 6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 9)
       
สำนักงานคณะ 152 สำนักงานคณะ 180,181
โปรแกรมวิชาพื้นฐานการศึกษา 153       - คณบดี กด 9000
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 154       - ห้องพักโปรแกรมวิชาก่อสร้าง กด 8101
โปรแกรมวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 155       - ห้องพักโปรแกรมวิชาออกแบบ กด 8102
โปรแกรมวิชาประถมศึกษา 156       - ห้องพักโปรแกรมวิชาเซรามิกส์ กด 8102
โปรแกรมวิชาปฐมวัย 157       - ห้องพักโปรแกรมวิชาไฟฟ้า กด 9308
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อาคาร 7) 158 โปรแกรมวิชาเครื่องกล 182,183
โปรแกรมวิชาพลศึกษา (อาคารพละ) 159,160    
ห้องประชุมอาคารเรียน 7 172    
ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู 173    
       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักวิทยบริการ
       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 167-170 สำนักวิทยบริการ 124,126,226
 - สำนักงานคณะ กด10,12       - ฝ่ายบรการสิ่งพิมพ์ กด 11
 - ห้องคณบดี กด 11       - ฝ่ายเลขานุการ,ฝ่ายวิทยพัฒนา กด 12
 - ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ กด 13       - ฝ่ายทรัพยากรสารนิเทศ กด 13
 - ห้อง Lab เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อชั้น 2 กด 14       - ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง กด 14
 - ห้องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว กด 15       - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กด 15
 - ห้องปฐพีวิทยาชั้น 3 กด 16       - ฝ่ายสารนิเทศพิเศษ กด 16
 - ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 4 กด 17       - งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ กด 17
 - ห้องแปรรูปเนื้อสัตว์ กด 18       - ฝ่ายบริการโสตทัศนวัสดุ กด 18
 - ห้องปฏิบัติการอาหารกระป๋อง กด 19 ฝ่ายวารสาร 125
    ห้องประชุมวิทยบริการ 188
       
อาคารอื่นๆ ศูนย์ต่างๆ
       
ฝ่ายอนามัย (ห้องพยาบาล) 118 ศูนย์กรุงเทพมหานคร 02-215-3653-4, 02-216-1271-2
ศูนย์หนังสือ 1 (อาคาร 4) 127 ศูนย์สระแก้ว 037-447-042-3
ศูนย์หนังสือ 2 (ข้าง Family Mart) 272 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์รังสิต 02-992-6844,02-9926846
สำนักศิลปวัฒนธรรม (อาคาร 60 ปี) 132 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี 037-282698
โรงเรียนสาธิต 171 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย 036-251522
หอประชุมใหญ่ 174 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 02-3692806
โครงการอาหารกลางวัน (โรงอาหาร) 176    
ป้อมยาม (หน้ามหาวิทยาลัย) 178    
ห้องอาหาเพทาย 190    
ฝ่ายบริการที่พักเพทาย 191    
ห้อง Executive ชั้น 7 261    
ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ (อาคาร 1) 270    
สระว่ายน้ำอวยพรเปล่งวานิช 278    
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 601    
       
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: webmaster@vru.ac.th
กลับหน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ รายชื่อ E-mail บุคลากรของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย