การรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินและงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต